Waarom een regeling
Bij Reventacare proberen wij iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Meestal lukt ons dat goed. Maar zoals bij alle mensenwerk, kan er af en toe iets mis gaan. Natuurlijk willen wij dat weten en willen we dat indien nodig graag herstellen. Daarom hebben wij deze klachten regeling. Deze regeling biedt u de kans om uw verhaal te doen als u niet tevreden bent. En dat geeft ons de kans om eventuele fouten goed te maken en onze dienstverlening nog verder te verbeteren.

Wat verstaan wij onder een klacht
Een klacht betreft een concrete schriftelijke of mondelinge uiting van ongenoegen door een klant over de dienstverlening van Reventacare, over een door Reventacare ingeschakelde instantie of over een medewerker van Reventacare.

Voor wie
Iedere derde, niet zijnde een werknemer van Reventacare, aan wie Reventacare diensten heeft verleend op basis van een overeenkomst. Onder deze overeenkomst valt zowel de opdrachtgever, als degene aan wie de dienst verleend wordt.

Wanneer niet
Kleine dingen die mis gaan hoeven niet via een speciale klachtenregeling verholpen te worden. Zeg gewoon wat op uw hart ligt en probeer er samen met ons uit te komen. (De klacht wordt door ons wel geregistreerd om onze dienstverlening te verbeteren).

Als dat niet naar wens verloopt, bel dan onze medewerker, die verantwoordelijk is voor interne zaken. Hij of zij bemiddelt graag en helpt je om tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen.

Wanneer wel
Als het niet lukt om tot een bevredigende oplossing te komen, kunt u een officiële klacht indie-nen. Ook als u een klacht heeft over diensten die we niet zelf hebben uitgevoerd, maar die wel onderdeel waren van een traject of training waarvoor wij verantwoordelijk waren, kunt u deze bij ons indienen.

Hoe
Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. In beide gevallen moet u zo duidelijk mogelijk aangeven wat uw klacht is. Ook uw naam, adres en telefoonnummer moeten bekend zijn, want anonieme klachten kunnen we wel in ontvangst nemen maar niet samen oplossen. Uw klacht kunt u tot 1 jaar na de aanleiding indienen. Het beste is om dat zelf te doen, maar u kunt als u wilt ook iemand machtigen om het voor u te doen.

Wat gebeurt er daarna
U krijg van ons binnen twee weken na ontvangst van uw klacht een schriftelijke bevestiging dat we uw klacht ontvangen hebben. Daarin staat wanneer u de klacht ingediend heeft, een omschrijving van uw klacht en evt. bijzondere omstandigheden en de datum of periode waarop die betrekking heeft.

Iedere klacht wordt behandeld door iemand die er niet rechtstreeks mee te maken heeft gehad.

Vervolgens nemen wij in elk geval binnen twee weken na ontvangst van de klacht contact met u op, zodat u eventueel uw verhaal zelf persoonlijk nog verder kunt toelichten.

Als u een klacht over een medewerker heeft of een andere betrokkene, wordt ook die in de gelegenheid gesteld zijn eigen verhaal te doen. De reacties van betrokkenen worden schriftelijk vastgelegd.

De klachtenafhandelaar bepaalt of de klacht gegrond is. Vervolgens komt de klachtenafhandelaar binnen 4 weken na melding van de klacht met een schriftelijk voorstel aan de klager.

Het aanbod en de reactie van de klager worden vastgelegd in het klachtenregistratiesysteem. Ook de betrokkenen worden op de hoogte gesteld van de afwikkeling van de klacht.

Uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van de klacht dient de klacht afgehandeld te zijn, indien nodig kan de termijn gemotiveerd maximaal 4 weken verlengd worden.

Indien de klacht niet in behandeling wordt genomen wordt de indiener binnen vier weken na de ontvangstdatum op de hoogte gesteld.

Nog niet tevreden
Wanneer u na afhandeling van de klacht niet tevreden bent, kan er indien gewenst een onafhankelijk persoon ingeschakeld worden om te bemiddelen.

Vragen
Neem gerust contact op wanneer u naar aanleiding van deze privacy regeling nog vragen hebt.
Ons adres:
Reventacare
Postbus 86