Waarom een regeling
De aard van ons werk brengt met zich mee dat we een heleboel van mensen willen weten. Van telefoonnummer tot werkervaring, van burgerlijke staat tot BSN-nummer, van ziektekostenverzekeraar tot gezondheid, dat kan allemaal relevant zijn om een goed advies, een goede training of een goed traject dat financieel vergoed wordt te kunnen verzorgen.

Natuurlijk moet u de zekerheid hebben dat al uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Dat uw privacy volledig wordt beschermd en dat er geen dingen gebeuren met uw gegevens die u niet wilt. Daarvoor is deze privacy regeling gemaakt. Hierin kun je lezen hoe we met uw gegevens omgaan.

Dit privacy reglement wordt door ons toegepast en geldt zolang het in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet SUWI (zo wordt je nog eens extra beschermd).

Reventacare heeft zich aangemeld bij het college bescherming persoonsgegevens (CBP). Het CBP ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

Waarom gegevens registreren
We verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om een goede training te kunnen uitvoeren of om de training vergoed te krijgen.

Omdat we onze gegevens meestal via u zelf aangeleverd krijgen, bent u goed op de hoogte van wat we van u weten.

Als we een dossier over u van een andere organisatie krijgen (bijvoorbeeld van een uitkeringsin-stantie) vallen die gegevens onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden ze behandeld met in acht neming van alles wat in deze wet en in de Wet SUWI wordt bepaald.

De gegevens die we over u registreren worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze worden aangeleverd. We verzamelen niet meer gegevens dan voor dat doel nodig is.

Hoe worden gegevens bewaard
Uw gegevens worden grotendeels in ons automatiseringssysteem bewaard en deels op schrift in een dossier.

Wanneer u wilt, zullen we u laten zien wat we over u hebben geregistreerd. Onze registratie is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Mochten er verkeerde feiten in het dossier staan, dan heeft u er recht op dat die worden aangepast.

Sommige gegevens liggen gevoeliger dan andere, zoals bijvoorbeeld godsdienst, afkomst of politieke kleur. Deze gegevens worden door ons niet geregistreerd. Gevoelige gegevens die anderen aan ons overdragen, zoals medische informatie, worden door ons altijd extra vertrouwelijk behandeld.

Soms worden de kosten voor uw begeleiding betaald door een ander, bijvoorbeeld uw werkgever of een uitkeringsinstantie. We houden de opdrachtgever tijdens het traject of de training altijd goed op de hoogte van de voortgang. Dat doen we op hoofdlijnen, niet op details of op de inhoud van het traject. Wanneer u wilt, kunt u de korte, rapportages die we voor de opdrachtgever maken inzien.

Geheimhouding
Alles wat we van u weten, wordt door ons vertrouwelijk en onder geheimhouding behandeld. Uw gegevens worden alleen geregistreerd of geraadpleegd door onze eigen medewerkers en dan in principe alleen de adviseur of trainer die u begeleidt. We verstrekken geen informatie over u aan derden (anderen buiten onze eigen organisatie). Daar wijken we alleen van af als u ons daar schriftelijk toestemming voor geeft, omdat het in het belang is van het traject, bijvoorbeeld voor een beroepskeuzetest of een opleiding.

Wanneer u tijdens een traject, via ons, ergens anders scholing volgt, een test doet of andere be-geleiding krijgt, zijn wij er verantwoordelijk voor dat uw privacy ook door die andere organisaties wordt beschermd en dat ook zij dit privacy reglement en geheimhouding van alle gegevens naleven.

Gegevens weer verwijderen
Wanneer u niet langer bij ons in begeleiding bent, wordt uw dossier gesloten en maximaal 5 jaar bewaard. Die periode hebben we nodig voor onze administratie, bijvoorbeeld voor resultaatmeting of boekhoudkundige controles. Uiteraard ligt uw dossier al die tijd achter slot en grendel en kan het alleen door bevoegde mensen worden ingezien.

Na 5 jaar worden uw gegevens verwijderd of geanonimiseerd voor onderzoek en/of statistische doeleinden.

Klachten
Indien u klachten heeft, wijzen we u op het klachtenreglement van Reventacare.

Vragen
Neem gerust contact op wanneer u naar aanleiding van deze privacy regeling nog vragen hebt.
Ons adres:
Reventacare
Postbus 86